Elanslutning

Elanslutning av båt till landbaserat elnät

Laddning av elbil


BIL

Inom klubbområdet får bilar laddas på följande platser. Motorvärmaruttag på planen mellan Södra vagnsparkeringen och Gästparkeringen.

Uttag på verandan på Gamla Klubbhuset

Avgiften är 200 kr per påbörjat dygn.

Betala helst med swish till 123 234 09 41 (eller, om Du saknar swish, till klubbens bankgiro 5459-8594).

Ange reg.nummer som avsändare.


Hösten 2023 installeras 12 snabbare laddare för bilar.

1 laddplats är lediga för bokning. "Först till kvarn" gäller.

På klubbens begäran har Naturvårdsverket nu beviljat stöd till 12 personliga laddplatser på klubbens område. 11 platser är bokade.

Det statliga bidraget täcker upp till 50% av kostnaden för laddbox, material och arbetskostnad.

Kostnaden per laddplats bli ca 14 500 kr. Att ladda bilen på båtklubben kommer att bli betydligt billigare än på de laddstationer som nu finns tillgängliga.

Nu pågår avtalsskrivning, och de 10 som tecknat Laddplats betalar in sin del av kostnaden. Avsikten är att starta arbetet i början av september och vara klara 15/10.


Vill Du veta mer?

Kontakta Lennart Almstedt

+46705456088 lennart@almstedt.nu


BÅT

I denna småbåtshamn finns möjlighet att ansluta fritidsbåtar till ett landbaserat elnät som är direkt förbundet med jord. Ombord på båten ska en isolertransformator vara monterad.


Om båten ansluts till det landbaserade elnätet och om du inte har en isolertransformator monterad ombord, kan din båt och intilliggande båtar rostskadas på grund av elektrolys.


Uttagen i denna hamn har en spänning av 230 V, 50Hz.

Uttagen är av industriutförande enligt SS-EN 60309-2, klockläge 6h.


Vid ankomst:


Din båt får inte under några omständigheter anslutas till andra uttag än anvisade uttag.

Åtgärder skall vidtas så att båtens anslutningskabel inte faller i vattnet om den skulle lossna.

Endast en båt får anslutas till varje uttag.

Anslutningskabeln får inte skarvas.

Kontrollera och, vid behov, rengör båtens intag innan du ansluter det. Fukt och salt kan orsaka fara.

Personer som inte är fackkunniga får inte göra ändringar eller utföra reparationer.

Om problem uppstår, ta kontakt med hamnpersonalen.


Före avfärd:


Försäkra dig om att matningen är frånkopplad och att anslutningskabeln inte sitter fast.

Koppla loss anslutningskabeln från uttaget på bryggan innan du drar ur stickproppen från båtens intag.

Stäng sedan eventuella skyddslock över intaget så att vatten inte kan tränga in.

Anslutningskabeln skall rullas ihop och förvaras i ett torrt utrymme så att den inte skadas.