Elanslutning

Elanslutning av båt till landbaserat elnät


I denna småbåtshamn finns möjlighet att ansluta fritidsbåtar till ett landbaserat elnät som är direkt förbundet med jord. Ombord på båten ska en isolertransformator vara monterad.


Om båten ansluts till det landbaserade elnätet och om du inte har en isolertransformator monterad ombord, kan din båt och intilliggande båtar rostskadas på grund av elektrolys.


Uttagen i denna hamn har en spänning av 230 V, 50Hz.

Uttagen är av industriutförande enligt SS-EN 60309-2, klockläge 6h.


Vid ankomst:


Din båt får inte under några omständigheter anslutas till andra uttag än anvisade uttag.

Åtgärder skall vidtas så att båtens anslutningskabel inte faller i vattnet om den skulle lossna.

Endast en båt får anslutas till varje uttag.

Anslutningskabeln får inte skarvas.

Kontrollera och, vid behov, rengör båtens intag innan du ansluter det. Fukt och salt kan orsaka fara.

Personer som inte är fackkunniga får inte göra ändringar eller utföra reparationer.

Om problem uppstår, ta kontakt med hamnpersonalen.


Före avfärd:


Försäkra dig om att matningen är frånkopplad och att anslutningskabeln inte sitter fast.

Koppla loss anslutningskabeln från uttaget på bryggan innan du drar ur stickproppen från båtens intag.

Stäng sedan eventuella skyddslock över intaget så att vatten inte kan tränga in.

Anslutningskabeln skall rullas ihop och förvaras i ett torrt utrymme så att den inte skadas.