Hem

STENÖ

BÅTKLUBB

  Välkommen till Stenö Båtklubb!


Stenö Båtklubb är en ideell allmännyttig förening. Klubben har 191 båtplatser och ca 230 medlemmar.

Vi hjälps åt att hålla god ordning på klubbområdet, vid byggnader, på bryggor och hela hamnområdet.

I medlemsskapet ingår  att alla som har båtplats går vakt på klubbområdet för att förhindra stölder

av båtmotorer och båtar eller annan åverkan. Läs mer på sidan Vaktinsats.

Trivsel- och ordningsregler, avfallshantering, frågor om förtöjning, vinterplatser m.m. finns

under fliken Anläggningen. Där finns även karta över hamnområdet.

Under Aktuellt längre ned på denna sida informerar vi om nyheter, viktiga datum, arbetshelger o.d.


Aktuellt

Entreprenadlastplats inom klubbområdet


För en VA-entreprenad mellan Stenö och Krokskär har klubben upplåtit möjlighet att lasta material vid rampen och kajen väster därom.


I överenskommelsen med entreprenören, Söderhamnsföretaget  S E Konsult AB, ingår att de skall ge klubbens medlemmar företräde i rampen. Och på lastplatsen.


Tfn till entreprenören är 070 418 44 03.


Vaktinsatsen fortgår

Vaktinsatsen fortsätter som vanligt.

(Kaffe/te kommer att finnas i vaktrummet, men ej tilltugg.)


Hedersmedlemmen Sven-Inge Olsson avliden

Mångårige medlemmen och en av klubbens få hedersmedlemmar har tyvärr avlidit. Våra tankar går till Sven-Inges familj.


.

Om- eller hopbyggnad av klubbstugorna

Vilka synpunkter har Du som medlem?


Sedan tidigt 2000-tal finns ett förslag om att bygga ihop klubbhusen A och B och bl.a. ordna att ordna bättre köks- och våtutrymmen. Senare tillkom frågan om eventuella teknikutrymmen för spolplatta om sådan skulle fodras.

I

På årsmöte i mars 2019 väckte styrelsen fråga om återstart av projektet, vilket årsmötet principiellt biföll.

 • Medlemmarna bjuds lämna synpunkter och förslag på vilka funktioner som bör finnas i om- eller hopbyggda klubbhus. Ju mera detaljerade förslagen eller önskemål är desto enklare att ta ställning till dem.
 • Årsmötet rekommenderade att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att, tillsammans med styrelsen, utveckla och leda projektet. 

Arbetsgruppen består av 

     Göran Grudén                 070- 5342718

     Erik Landström               070-6830950

     David Moberg                  070-5419178

     david.moberg@fe-arkitekter.se

     Josef Nanajakkara.         070- 3633205

     Erika Onelius                  0708360200

     erika.onelius@svenskakyrkan.se

     Lars Åke Thorsén           070-5577473


 • På sommarmötet framfördes följande önskemål
  • Handikappanpassad entré och våtutrymmen.
  • Större arbetsytor i köksdel.
  • Utsikt mot söder.
  • Dubblera antalet tvättmaskiner.
  • Möjlighet att övernatta om man kommer resande och finner att båten ej fungerar. 

Ytterligare synpunkter och förslag kan meddelas per telefon eller skickas till klubbens ordförande Gösta Enebog (070 6224069 genebog@hotmail.com.) Eller till någon av arbetsgruppens medlemmar.

Utländsk arbetskraft/fordon på klubbens område?

När utländsk arbetskraft, med utlandsregistrerade skåpbilar, anlitats av medlemmar och parkerar på klubbens område, har det skapat oro hos vakterna. Så om Du tar hit sådana fordon meddela gärna någon i styrelsen.


Behöver Du fylla sötvatten i båten vid Din bryggplats?

Långa slangar för att dra ut sötvatten till bryggplatsen kan lånas i nya förrådet (E).


Saltstänk nr 2 år 2020

Nu är nr 2 av årets Saltstänk ute på nätet.

 läs den här


Boka vaktinsats

Hur Du bokar framgår under sidan Vaktinsats.


Om du inte har möjlighet att fullgöra insatsen själv, hitta en ersättare ur Vaktpoolen. Se sidan Vaktinsats.


Anslut dig gärna till Facebookgruppen BÅTSAMVERKAN SÖDERHAMN för information om brott och förebyggande åtgärder och till COBOATS för att få snabb information om stölder eller problem vid din bryggplats.


Inbjudan till medlemmarna i Stenö Båtklubb har mailats ut. Ny inbjudan kan fås från Sven-Åke Damström, se sidan Kontakt.


Hjärt- och lungräddning

Denna sommar arrangeras ingen kurs i hjärt- och lungärddning. 


Vaktpool

Styrelsen efterlyser fler medlemmar till Vaktpoolen och medlemmar som kan delta i arbeten på klubbområdet som uppstår på andra tider än arbetshelger. Kontakta Hamnkaptenen eller ordföranden.


Har vi rätt mailadress till dig?

Dina uppgifter ligger i Svenska Båtunionens register BAS-K. Det är också där du bokar vaktpassen.


Allt mer information sänds ut per mail och vi ber att du själv kontrollerar och uppdaterar alla dina uppgifter i BAS-K.


Om du behöver hjälp, kontakta Sven-Åke Damström.


Tack för din medverkan!

Klubbens hantering av personuppgifter, (GDPR).

Beskrivning av vilka personuppgifter som klubben behandlar och hur det går till är uppdaterad och  finns under fliken Klubben.


Hangaren 2020


 • Båtar skall vara ute ur hangaren 31 maj.
 • Bilar får ställas in 1 juni.
 • Båtar på gästparkeringen skall vara borta 31 maj.


Till hösten:

 • Bilar skall vara ute senast 18 september.
 • Båt får ställas in 19 september.
 • Båtar får ställas på gästparkeringen tidigast 19 september.


All uppställning i Hangaren skall ske i samråd med Hamnkaptenen.


OBS att avtal om båtförvaring i Hangaren skall vara undertecknat av medlemmen och lämnat till hamnkaptenen innan båt får ställas in!


Tvätta båtbotten på Sandarne Båtklubb

Söderhamns kommun har i samarbete med Sandarne Båtklubb anlaggt en båtbottentvätt på Sandarne Båtklubb.


Tanken är att båtägare i Söderhamn ska tvätta sina båtar en eller två gånger om året istället för att måla den med giftig färg som är förbjudet i våra farvatten.


Endast båtar med giftfri båtbottenfärg får tvättas i båtbottentvätten med undantag av båtar som har målats med biocidfärger som inte målats innevarande år samt föregående säsong. Måla därför inte era båtar i vår.


Sandarne Båtklubb kommer att ta ut en avgift för varje tvätt men den avgiften motsvaras av den kostnad man slipper då man inte behöver köpa bottenfärg.
Stenö Båtklubb, Stenövägen, Sandarne

Postadress: Stenö Båtklubb, c/o Monica Damström, Bersvägen 33, 826 61 Söderala

E-post: monica@damstrom.se

Copyright @ All Rights Reserved