Klubben

Klubben

Stenö Båtklubb är en ideell, allmännyttig förening med syfte att främja båtlivet i skärgården, inklusive hamnverksamhet med bryggor, parkeringsplatser, klubbhus m.m. Klubbens stadgar finns nedan.


Hur du ansöker om medlemskap resp hur du gör för att lämna föreningen beskrivs på sidorna Medlemsansökan och avgifter samt Utträdesanmälan.


Vilka uppgifter om medlemmarna som klubben behandlar och hur detta sker beskrivs på sidan Personuppgifter.


Klubben har 190 båtplatser och ca 230 medlemmar. Medlemsbladet Saltstänk publiceras två gånger per år.


Allt arbete på klubben sker helt frivilligt. Vi hjälps åt att hålla rent vid byggnader, bryggor och hela hamnområdet. Arbetslördagar ordnas vår och höst eller när behov uppstår.


På sidan Anläggningen finns trivsel- och ordningsregler för klubben m.m. Där finns även en karta över hamnområdet med byggnader och bryggor.


Har du förslag på förbättringar eller andra synpunkter kan du lämna det på sidan Förslagsbrevlåda.


Klubben bildades 1965. Läs mer om hur det gick till när klubben bildades på sidan Historia. Sommaren 2015 firade vi Båtklubbens 50 år. Några bilder från jubileumsfirandet finns på sidan Bilder.

STADGAR FÖR STENÖ BÅTKLUBB (pdf här)

MED HEMORT I SÖDERHAMN


Klubben bildades den 12 maj 1965. Stadgarna har antagits 2018-03-08.


§ 1. ÄNDAMÅL

Klubbens ändamål är att som allmännyttig ideell förening främja båtlivets verksamheter,

inklusive hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap.


§ 2. MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap erhålles efter godkännande av styrelsen eller de som styrelsen delegerat beslutsrätten till. Inträdesansökan göres skriftligen till klubbens styrelse.


2.2 Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen och är befriad från medlems- och kajavgift.


2.3 Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.


2.4 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan medge uppskov.


2.5.Medlem som motverkar klubbens syften, skadar klubbens intressen, inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras kan efter förslag av styrelsen uteslutas genom beslut på årsmöte. Av kallelsen till årsmötet skall framgå att ett

uteslutningsärende skall behandlas. Till årsmöte, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.


§ 3. ÅRSMÖTE

3.1 Årsmöte avhålls årligen senast under juli månad.


3.2 Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen via post eller via klubbtidningen Saltstänk eller via e-post senast 2 veckor före mötet.


3.3 Motioner och förslag skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 6 veckor före mötet.


3.4 Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:

• Fråga om mötets behöriga utlysande

• Fastställande av föredragningslistan

• Val av ordförande och sekreterare för mötet

• Val av två justeringsmän tillika rösträknare

• Redovisning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser

• Redovisning av styrelsens och kommittéernas förvaltning (resultat- och balansräkning)

• Revisionsberättelser

• Ansvarsfrihet

• Fastställande av klubbens medlemsavgifter och övriga avgifter

• Arvoden

• Val av ordförande för två (2) år

• Val av ordinarie styrelseledamöter, hamnkapten, vice hamnkapten, arbetsledare, vice

arbetsledare och miljöombud

• Vice ordförande, kassör, hamnkapten, vice arbetsledare och miljöombud väljes vid år med

jämna årtal för en tid av två (2) år. Ordförande, sekreterare, ordinarie ledamot, arbetsledare

och vice hamnkapten väljes vid år med ojämna årtal för en tid av två (2) år.

• Val av två revisorer varav en väljes jämna år för en tid av två (2) år och en väljes udda år för

en tid av två (2) år

• Val av revisorssuppleant för ett (1) år

• Val av valberedning, tre ledamöter varav en skall vara sammankallande

• Val av övriga funktionärer

• Övriga frågor


3.5 Extra årsmöte hålls när styrelsen, eller revisorer, finner så påkallat, eller om 1/10 av klubbens medlemmar gör framställan härom. Kallelse till extra årsmöte utsänds skriftligen senast 2 veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla motivering för det extra mötets utlysande.


3.6 Rösträtt, beslut och val

Varje medlem som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats till eller av valberedningen.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud som företräder en (1) annan medlem.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av

ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter

lottning.


§ 4. STYRELSE

4.1 Styrelsen består av fem ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ordinarie ledamot. Som förste respektive andre suppleant fungerar hamnkaptenen och arbetsledaren i nämnd ordning. Nämnda personer är befriade från medlems- och kajavgifter.


4.2 Styrelsens uppgifter

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter och suppleanter är kallade och minst tre ledamöter/suppleanter är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.


Det åligger styrelsen att:

• Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.

• Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras hos sekreteraren.

• Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.

• Representera klubben.

• Förvalta klubbens egendom och medel.

• Besluta om antagning av ny medlem.


§ 5. REVISORER

5.1 Klubben skall revideras av två revisorer.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.


§ 6. VALBEREDNING

Valberedningen bestående av 3 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande. De väljes av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:

• Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för

val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.

• Motta nomineringar från klubbens medlemmar.

• Själva aktivt söka lämpliga kandidater.

• Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.


§ 7. MEDLEMSAVGIFTER

Medlems-, inträdes- och övriga avgifter skall fastställas av årsmötet och skall vara betalda senast 30 dagar efter avisering. Se § 2.4.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall en påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.


§ 8 FIRMATECKNING OCH RÄKENSKAPSÅR

8.1 Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.

8.2 Klubbens räkenskapsår är mellan januari månad och december månad.


§ 9. STADGEÄNDRINGAR

För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. I kallelsen till mötet skall anges att förslag till stadgeändringar föreligger.


§ 10. KLUBBENS UPPLÖSNING

10.1 För upplösning av klubben krävs minst 2/3 majoritet vid årsmötet.

10.2 I beslut om upplösning skall anges hur klubbens tillgångar skall användas.

Hedersmedlemmar

i Stenö Båtklubb


Lars-Åke Thorsén